بازالت سنگ سنگ فرش اوج برش دستگاه

سلام معدن سنگ بازالت دارم که ب صورت کوپ می باشد میخوام ی.