ده دی از و on Instagram

یادتونه که، سری قبل رفتم چکاب دکتر امامی گفتن کمبود ویتامین دی دارم یکی دو هفته بعد با آبجی.

ده دی از و on Instagram

یادتونه که، سری قبل رفتم چکاب دکتر امامی گفتن کمبود ویتامین دی دارم یکی دو هفته بعد با آبجی بزرگه بیرون بودیم در مورد همین قضیه صحبت کردم براشون.

ده دی از و on Instagram

یادتونه که، سری قبل رفتم چکاب دکتر امامی گفتن کمبود ویتامین دی دارم یکی دو هفته بعد با آبجی.

ده دی و on Instagram

یادتونه که، سری قبل رفتم چکاب دکتر امامی گفتن کمبود ویتامین دی دارم یکی دو هفته بعد با آبجی بزرگه بیرون بودیم در مورد همین قضیه صحبت کردم براشون.