میلر می افتد 9 چرخ تعمیرضمنی به نظريه پسامدرن و پژوهش های آينده در ارتباط با داستان پردازی پايان می يابد.