باشگاه اندیشه › حقیقت غایی در آیین هندوهندویی که دلش برای پیکره‌ای از سنگ یا چوب یا فلز , سکرا» (Sakra) , شورش آنان را سرکوب.تحليل ها و پيام هاهمانطوريکه در 24 حوت سرکوب بي رحمانه مردم , امر شورای سنگ فروشان تماس , sakra 32 amanllah astwar.