دانلود ترجمه مقاله پیش بینی اثرات پارامترهای قابل کنترل

چکیده پیش بینی فاصله پرتاب سنگ (flyrock) نقش قابل توجهی در کاهش و کنترل حادثه انفجار در معادن.

مقاله ارزیابی ایمنی عملیات انفجار با روش تحلیل درخت خطا

حادثه پرتاب سنگ، به عنوان ترکیبی از حوادث و اجزای به هم مرتبط در , Causes of flyrock produced in rock blasting.